บทความน่ารู้
23 ธันวาคม 2558

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร...

กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (มาตรา ๓๖) ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเปิดเผย...
รายละเอียด